Początek

Skrypty

Ciekawe strony  

Zaliczanie

 

     
 

 


ZASADY  ZALICZANIA  ĆWICZEŃ  WYKONYWANYCH  W  RAMACH  PRACOWNI  TECHNICZNEJ

 

!
 1. Zasady zaliczania ćwiczenia obowiązują jednakowo wszystkich uczniów uczestniczących w zajęciach.
 2. Ćwiczenia laboratoryjne odbywają się wg harmonogramu wywieszonego w gablocie przed pracownią techniczną.
 3. Podziału klasy na grupy laboratoryjne i zespoły ćwiczeniowe dokonuje nauczyciel prowadzący na pierwszych zajęciach lekcyjnych - prowadzących.
 4. Każdy zespół odrabia ćwiczenia wg kolejności ustalonej na początku semestru i podanej w harmonogramie ćwiczeń.
 5.  Uczniowie przed przystąpieniem do zajęć winni przyswoić sobie wiadomości uzupełniające zawarte w skrypcie. Pomocne mogą być pytania przygotowane dla każdego tematu ćwiczeń, które wywieszone są w gablocie wraz z harmonogramem zajęć.
 6. Do zajęć zostają dopuszczeni tylko ci uczniowie, którzy wykażą się odpowiednim przygotowaniem teoretycznym
 7. Każde zajęcia dzielą się na dwie części:
 • sprawdzenie stopnia przygotowania ucznia do tematu,
 • praktyczne wykonanie ćwiczenia.
  1. Każdy zespół przed przystąpieniem do części praktycznej ćwiczenia otrzymuje:
  • przedział miejsca w laboratorium,
  • materiały potrzebne do wykonania ćwiczenia,
  • sprzęt,
  • instrukcję roboczą
  1. Karty pomiarów formatu A4 uczniowie przygotowują we własnym zakresie np.: na papierze kancelaryjnym.
  2. Ćwiczenie powinno być wykonane zgodnie z instrukcją. Wyniki badań, rysunki struktur należy od razu starannie i czysto nanosić na karty pomiarów lub zeszytów, które powinny być przedłożone nauczycielowi prowadzącemu ćwiczenia do podpisu.
  3. Po zakończeniu ćwiczenia uczniowie zwracają otrzymane materiały oraz doprowadzają sprzęt do stanu jak przed rozpoczęciem ćwiczenia i porządkują stanowiska pracy.
  4. Sprawozdaniem z odbytego ćwiczenia jest karta pomiarów uzupełniona analizą wyników, wnioskami oraz własnymi spostrzeżeniami. Wnikliwość analizy, trafność spostrzeżeń i wniosków bezpośrednio wpływają na ocenę ze sprawozdania.
  5. Sprawozdanie należy oddać przed przystąpieniem do nowego tematu. Nie złożenie sprawozdania spowoduje wpisanie oceny niedostatecznej za sprawozdanie i jest równoznaczne z nie zaliczeniem ćwiczenia.
  6. Każdy uczeń powinien prowadzić zeszyt.
  7. Szczególnej opiece i trosce uczniów poleca się wszystkie urządzenia oraz cały sprzęt znajdujący się w pracowni. Niedopuszczalne jest uruchamianie lub manipulowanie przy jakichkolwiek urządzeniach, nie związanych z bieżącym tematem oraz bez znajomości ich obsługi.
  8. Za uszkodzone lub zniszczone z winy ćwiczących przyrządy i aparaty, odpowiada materialnie uczeń lub zespół uczniów.
  9. Zaliczenie danej serii ćwiczeń odbywa się po wykonaniu wszystkich ćwiczeń z danej serii. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z części teoretycznych oraz praktycznych ćwiczeń.
  10. Wchodząc do laboratorium uczeń zabiera tylko: zeszyt, kartę pomiarów, podręcznik, przybory do pisania. Kurtki oraz teczki powinny być pozostawione w szafach przy wejściu.

   


  HARMONOGRAM  ZAJĘĆ I PYTANIA POMOCNICZE

   

    KL. IV 

  I. POMIARY WARSZTATOWE :         

  Temat: POMIAR ZA POMOCĄ MIKROSKOPU WARSZTATOWEGO :

  Pytania:

  • Omów budowę małego mikroskopu warsztatowego MWM ?
  • Omów obsługę małego mikroskopu warsztatowego MWM ?
  • Wymień możliwości pomiarowe małego mikroskopu warsztatowego MWM?

   

  Temat: POMIAR WAŁKA :

  Pytania:

  • Jakie zasady obowiązują podczas doboru narzędzi pomiarowych 

  (patrz J.Malinowski "Pasowanie i pomiary") ?

  • Co nazywamy wymiarem nominalnym oraz górnym i dolnym wymiarem

  granicznym ?

  • Na czym polega pasowanie wg zasad stałego otworu i wałka
  • Jakie znasz błędy wykonania wałków oraz sposoby ich pomiaru

  (przedstaw szkicami).

   

  Temat: POMIAR OTWORÓW :

  Pytania:

  • Ile jest klas dokładności wykonania wałków i otworów;
  • Na czym polega tolerowanie symbolowe ? Zmień tolerowanie

  symbolowe na liczbowe (f20c6,f50f9,f30H6,f80s6,f60e7);

  • W jaki sposób dokonujemy pomiaru średnicy wew. metodą pośrednią

  za pomocą kulek;

  • Objaśnij sposób pomiaru średnicy otworu średnicówką czujnikową;
  • Jakie znasz oraz jak posługujemy się przyrządami

  mikrometrycznymi do średnic wew.;

  • Jakie znasz sprawdziany do otworów oraz jak się nimi

  posługujemy.

   

  Temat: POMIAR KĄTÓW I STOŻKÓW :

  Pytania:

  • Wymień metody pomiaru kątów;
  • Naszkicuj pomiar kąta liniałem sinusowym w przypadku, gdy kąt

  ten jest nieznany;

  • W jaki sposób posługujemy się płytkami wzorcowymi kątowymi przy

  pomiarze kątów;

  • W jaki sposób dokonujemy pomiaru kąta na mikroskopie

  warsztatowym;

  • W jaki sposób dokonujemy pomiaru kątów za pomocą poziomic.

   

  Temat: SPRAWDZANIE NARZĘDZI POMIAROWYCH. POMIAR SPRAWDZIANÓW TŁOCZKOWYCH OPTIMETREM PIONOWYM :

  Pytania:

  • W jaki sposób sprawdzamy kątownik;
  • W jaki sposób sprawdzamy suwmiarkę;
  • W jaki sposób sprawdzamy mikrometr;
  • Opisz sprawdzenie sprawdzianu tłoczkowego optimetrem pionowym.

   

  Temat: SPRAWDZANIE PROSTOLINIOWOŚCI, PŁASKOŚCI, POŁOŻENIA PŁASZCZYZNY. POMIAR PROMIENI ŁUKÓW KOŁOWYCH :

  Pytania:

  • Podaj określenie prostoliniowości i płaskości;
  • Jakimi przyrządami można sprawdzać prostoliniowość;
  • Omów pomiar płaskości powierzchni płytkami interferencyjnymi;
  • Omów pomiar płaskości metodą farbowania;
  • W jaki sposób oraz za pomocą jakich przyrządów możemy sprawdzić

  położenie płaszczyzny;

  • Jakie znasz metody pomiaru łuków kołowych i owali;
  • Omów trójpunktowy pomiar promienia łuku na mikroskopie

  warsztatowym. 

   

  Temat: POMIAR CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI :

  Pytania:

  • Jakie znasz metody pomiaru chropowatości powierzchni;
  • Podaj określenie chropowatości i wyjaśnij parametr Ra;
  • Podaj określenie chropowatości i wyjaśnij parametr Rz;
  • Omów pomiar chropowatości przy pomocy wzorców chropowatości;
  • Omów pomiar chropowatości na podwójnym mikroskopie Schmaltza.

   

  Temat: POMIAR GWINTÓW. POMIAR SPRAWDZIANÓW DO GWINTÓW :

  Pytania:

  • Jakie wielkości gwintu podlegają pomiarowi;
  • Jakie znasz metody pomiaru wielkości charakterystycznych

  gwintów (wymienić);

  • Omów pomiar średnicy podziałowej gwintu mikrometrem MMGe;
  • Omów pomiar kąta zarysu gwintu metrycznego lub calowego na

  mikroskopie warsztatowym.

   

  Temat: SPRAWDZANIE NOŻY TOKARSKICH, WIERTEŁ, FREZÓW

  Pytania:

  • Wymień parametry charakteryzujące nóż tokarski, wiertło, frez

  walcowy;

  • Narysuj geometrię ostrza noża tokarskiego NNZa;
  • Narysuj geometrię ostrza wiertła krętego;
  • Które z kątów ostrzy noża tokarskiego i wiertła mogą zmienić

  się w wyniku ostrzenia;

  • Jak sprawdza się wartość kątów ostrzy.

  Temat: POMIAR KÓŁ ZĘBATYCH. POMIAR DOKŁADNOŚCI KÓŁ ZĘBATYCH

  Pytania:

  • Wyjaśnij pojęcia; podziałka, moduł, koło zasadnicze, ewolwenta,

  kąt przyporu, wysokość zęba, średnica podziałowa, wierzchołków

  zębów i den wrębów;

  • Co to jest podziałka przyporu "tp" i jak się ją mierzy;
  • Omów pomiar podziałki przyporu mikrometrem talerzykowym MMSw;
  • Omów pomiar grubości zęba suwmiarką modułową;
  • Ile jest klas dokładności wykonania kół zębatych;
  • Jakie wielkości charakterystyczne mierzymy przy sprawdzaniu

  dokładności kół zębatych;

  • Wyjaśnij korekcję P-O oraz P.

   

  Temat: WYKONANIE RYSUNKU WYKONAWCZEGO DETALU PRZY ZASTOSOWANIU
   POZNANYCH METOD POMIARÓW

  Pytania:

  • Co nazywamy rysunkiem wykonawczym;
  • Wymień podziałki stosowane w rysunkach technicznych;
  • Podaj zasadę wykonania przekroju(patrz: Rysunek techniczny - T.Dobrzański).

   

  II. WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW.

   

  Temat: BADANIE NAPRĘŻEŃ ZA POMOCĄ TENSOMETRÓW

  Pytania:

  • Omów budowę i zasadę działania termometru mechanicznego;
  • Wyjaśnij zasadę działania termometru elektrycznego oporowego;
  • Jakie wielkości mechaniczne wyznaczamy przy pomocy termometrów.

   

  Temat: BADANIE UDARNOŚCI MŁOTEM CHARPY’EGO

  Pytania:

  • Wyjaśnij pojęcie udarności;
  • Jakie zasady obowiązują podczas pobierania i przygotowywania

  próbek do badania udarności;

  • Omów zasadę pracy młota Charpy'ego podając jego szkic;
  • Omów czynniki mające wpływ na udarność;
  • Omów przełomy próbek udarnościowych.

   

  Temat: DZIAŁANIE I OBSŁUGA ZRYWARKI- DOBÓR PRÓBEK

  Pytania:

  • Omów ogólnie budowę uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej

  z napędem mechanicznym -szkic;

  • Omów przygotowywanie próbek oraz ich kształt i sposób mocowania

  w uchwytach maszyny wytrzymałościowej.

   

  Temat: BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE

  Pytania:

  • Co nazywamy wytrzymałością na rozciąganie;
  • Wyjaśnij pojęcie umownej granicy plastyczności R0,2;
  • Wyjaśnij pojęcie wydłużenia względnego A;
  • Waśnij pojęcie przewężenia względnego Z;
  • Omów rozciąganie próbki ze stali niskowęglowej w oparciu

  o wykres rozciągania dla tej stali;

  • Omów czynniki mające wpływ na wytrzymałość Rm (przedstaw wykresami);
  • Omów przełomy próbek rozciąganych.

   

  Temat: BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ZGINANIE

  Pytania:

  • Jakiej wielkości można określić podczas statycznej próby zginania;
  • Podaj określenie umownej wytrzymałości na zginanie;
  • Wyznacz siły tnące i momenty zginające w przekrojach.

   

  Temat: BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE

  Pytania:

  • Co nazywamy wytrzymałością na ściskanie;
  • Jakie wielkości wyznaczamy w czasie statycznej próby ściskania 

  dla materiałów kruchych, a jakie dla plastycznych;

  • Wskaż zasadnicze różnice pomiędzy statyczną próbą ściskania, a

  statyczną próbą rozciągania;

  • Wyjaśnij pojęcie umownej granicy plastyczności Re 0,2 dla

  jakich materiałów się ją wyznacza;

  • Omów parametry próbek ściskanych;
  • Omów zależność Rc/Rr dla mat. kruchych i sprężysto plastycznych.

   

   KL. V

   

  Temat: OBSERWACJE MIKROSKOPOWE STALIWA I STALI WĘGLOWYCH, 
  KONSTRUKCYJNYCH WYŻARZONYCH

  Pytania:

  • Jakie znamy rodzaje staliwa, oraz czym się one charakteryzują ?
  • Własności staliwa- co ma wpływ na własności staliwa ?
  • Sposób otrzymywania stali ?
  • Jakie rodzaje wyżarzeń stosuje się dla stali oraz co one powodują ?
  • Jakie obróbki cieplne stosuje się dla stali ?

  Temat: OBSERWACJE MIKROSKOPOWE STRUKTUR ŻELIWA WĘGLOWEGO- ZWYKŁEGO, 
  MODYFIKOWANEGO I SFEROIDALNEGO

  Pytania:

  • W jakiej postaci występuje węgiel w żeliwach szarych ?
  • Jakie żeliwo ma wyższą wytrzymałość na rozciąganie: ferrytyczne czy perlityczne ?
  • Czy żeliwa szare są obrabialne skrawaniem ?
  • Jakie mamy metody otrzymywania żeliwa ciągliwego ?
  • Jakie własności mają żeliwa ciągliwe i gdzie mają zastosowanie ?
  • Jakie są możliwości spawalnicze żeliw ?
  • Jakie skłonności i zastosowanie posiadają żeliwa białe ?

  Temat: OBSERWACJE MIKROSKOPOWE STRUKTUR ŻELIWA STOPOWEGO I CIĄGLIWEGO

  Pytania:

  • Jakie znasz żeliwa stopowe oraz jakimi charakteryzują się własnościami i jakie posiadają zastosowanie ?
  • W jaki sposób otrzymujemy żeliwa ciągliwe oraz jakie znamy ich rodzaje ?
  • Jakie własności posiadają żeliwa ciągliwe oraz gdzie są stosowane ?
  • Na czym polega przebieg grafityzacji żeliwa białego ?

   

  Temat: OBSERWACJE STRUKTURY STALI WĘGLOWEJ PO OBRÓBCE CIEPLNEJ (WYŻARZANIU I ULEPSZANIU
   CIEPLNYM)

  Pytania:

  • Na czym polega i co powoduje ulepszanie cieplne ?
  • Jakie znasz struktury przechłodzonego austenitu oraz czym one się różnią ?
  • Co to jest martenzyt, podaj jego cechy ?
  • Jaki jest wpływ węgla na strukturę stali ?

  Temat: OBSERWACJE MIKROSKOPOWE STALI PO : NAWĘGLANIU, AZOTOWANIU I CYJANOWANIU

  Pytania:

  • Co to jest nawęglanie ?
  • Metody nawęglania stali ?
  • Obróbka cieplna po nawęglaniu ?
  • Wady i zalety azotowania ?
  • Wady i zalety cyjanowania ?
  • Zaprojektować proces nawęglania dla wybranego gatunku stali ?
  • Zaprojektować proces azotowania dla wybranego gatunku stali ?

  Temat: OBSERWACJE MIKROSKOPOWE STALI NARZĘDZIOWEJ

  Pytania:

  • Jaki wpływ mają składniki stopowe na własności stali stopowych ?
  • Cel stosowania odpuszczania stali szybkotnącej ?
  • Jak przebiega hartowanie zwykłe, stopniowe i izotermiczne ?
  • Wymagania stawiane narzędziom do pracy na gorąco ?
  • Wyżarzanie zmiękczające .

   

  Temat: OBSERWACJE STRUKTURY STOPÓW ŁOŻYSKOWYCH

  Pytania:

  • Własności stopów łożyskowych ?
  • Czynniki określające warunki pracy łożyska ?
  • Rodzaje stopów łożyskowych ?
  • Rodzaje łożysk ślizgowych (podział) ?

  Temat: OBSERWACJE MIKROSKOPOWE STOPÓW ALMINIUM I MIEDZI

  Pytania:

  • Co to są mosiądze, podaj ich właściwości ?
  • Co to są brązy, jakie mamy ich rodzaje ?
  • Siluminy- własności oraz zastosowania ?
  • Durale- własności oraz zastosowania ?