Początek

Skrypty Ciekawe strony  

Zaliczanie

   
 

Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia

I.Cel ćwiczenia.

 

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z nazwami i określeniami wad złączy spawanych wykrywanych 

badaniami nieniszczącymi i makroskopowymi w złączach metali i ich stopów ze spoinami czołowymi i 

pachwinowymi. Obowiązującą normą jest norma PN - 75 / M - 69703.

 

II.Nazwy i określenia.

Nazwy, symbole i opisy wad podano w tablicy.

 

Symbol wady

Nazwa wady

Opis wady

1

2

3

A

Pęcherz

zamknięta przestrzeń w spoinie wypełniona gazem

Aa

Pęcherz kulisty

pęcherz o kształcie zbliżonym do kuli

Ab

Pęcherz kanalikowy

pęcherz , którego długość większa jest od 3-krotnej maksymalnej szerokości, a wymiar dominujący skierowany jest w głąb spoiny ( prostopadle lub ukośnie do podłużnej osi spoiny )

Ac

Łańcuch pęcherzy

minimum 4 pęcherze kuliste w szeregu wzdłuż spoiny, w odstępach nie większych niż potrójna średnica pęcherza największego

Ad

Gniazdo pęcherzy

minimum 4 pęcherze kuliste w grupie, w odstępach nie większych niż potrójna średnica pęcherza największego

Ae

Pęcherz podłużny

pęcherz, którego długość większa jest od 3-krotnej maksymalnej szerokości, a wymiar dominujący równoległy jest do podłużnej osi spoiny

B

Wtrącenie

żużel lub cząstka metalu w spoinie

Ba

Żużel zwarty

żużel dowolnego kształtu, z wyjątkiem pasmowego

Bb

Żużel pasmowy

żużel, którego długość jest większa od 3-krotnej maksymalnej szerokości

Bc

Wtrącenie obcego metalu

cząstka obcego metalu w spoinie

C

Przyklejenie

brak stopienia spoiny z materiałem podstawowym lub brak stopienia między warstwami spoiny

Ca

Przyklejenie brzegowe

przyklejenie na granicy spoiny i materiału podstawowego

Cb

Przyklejenie międzywarstwowe

przyklejenie na granicy przyległych warstw ( ściegów )

D

Niewłaściwy przetop

brak wypełnienia grani spoiny

Da

Wklęśnięcie grani

wgłębienie w grani jednostronnej spoiny przy pełnym przetopieniu obu krawędzi rowka

Db

Brak przetopu spoiny jednostronnej

brak przetopu spoiny na całej grubości materiału podstawowego

Dc

Brak przetopu spoiny dwustronnej

brak przetopu spoiny na całej grubości materiału podstawowego

 

E

Pęknięcie

nieciągłość metalu spoiny w postaci szczeliny powstałej w wyniku działania naprężeń

Ea

Pęknięcie podłużne

pęknięcie usytuowane w kierunku podłużnej osi spoiny

Eb

Pęknięcie poprzeczne

pęknięcie usytuowane w poprzek podłużnej osi spoiny

Ec

Pęknięcie promieniowe

pęknięcie rozgałęzione w różnych kierunkach

F

Wady powierzchni i kształtu

wady występujące na powierzchni złącza ( z wyjątkiem wad D i E ), oraz wady kształtu złącza

Fa

Wyciek

sopel lub odcinkowy zwis spoiny czołowej w grani ( zbyt duży przetop grani )

Fb

Nierówność lica

niewłaściwy układ łusek i ściegów lica powodujący poprzeczne lub podłużne wgłębienia i wypukłości

Fc

Podtopienie lica

zagłębienie ( rowek ) wytopione w materiale podstawowym na granicy lica spoiny

Fd

Podtopienie grani

zagłębienie ( rowek ) wytopione w materiale podstawowym na granicy grani spoiny czołowej

Fe

Porowatość

otwarte pęcherze widoczne na powierzchni spoiny

Ff

Krater

wgłębienie w miejscu zakończenia ściegu lub spoiny w wyniku nagłego przerwania spawania

Fg

Przepalenie

otwór na wylot w spoinie ( najczęściej jednowarstwowej )

Fh

Wklęśnięcie lica

wgłębienie lica spoiny czołowej powodujące zmniejszenie jej nominalnej grubości

Fi

Próg lica

brak łagodnego przejścia nadlewu lica spoiny w materiale podstawowym

Fk

Nadmierny nadlew lica

zbyt duża grubość nadlewu lica spoiny czołowej

Fl

Nawis lica

część nadlewu lica spoiny czołowej przesunięty poza brzeg rowka spoiny i przyklejony do powierzchni materiału podstawowego

Fm

Rozlew lica

zbyt szeroka warstwa licowa sięgająca poza brzeg rowka spoiny czołowej

Fn

Nieprawidłowość spoiny dwustronnej

przesunięcie warstw spoiny czołowej dwustronnej względem siebie

Fo

Uskok

wzajemne przesunięcie krawędzi łączonych elementów w złączu doczołowym

Fp

Wypaczenie podłużne

odkształcenie złącza w kierunku wzdłużnym ( wskutek podłużnego skurczu spoiny )

Fq

Wypaczenie poprzeczne

odkształcenie złącza w kierunku poprzecznym ( wskutek poprzecznego skurczu spoiny )

Fr

Zwichrowanie

odkształcenie złącza złożone, powodujące jego śrubowe wypaczenie

Fs

Ślady zajarzenia

lokalne uszkodzenia powierzchni materiału podstawowego powstałe przy zajarzeniu na nim łuku elektrycznego

Ft

Rozprysk

cząstki spoiwa powstałe przez rozprysk w czasie spawania, przyklejone do powierzchni złącza

Fu

Ślady spoiny montażowej

uszkodzenie powierzchni złącza wskutek oderwania czasowo przyspawanych elementów montażowych

 

Fv

Uszkodzenie mechaniczne

uszkodzenie powierzchni złącza przez niewłaściwe użycie szlifierki, przecinaka itp. narzędzi mechanicznych

Fw

Wypukłość spoiny pachwinowej

lico spoiny pachwinowej o kształcie wypukłym ( zamiast płaskim lub wklęsłym )

Fx

Nierównomierność spoiny pachwinowej

spoina pachwinowa o nierównych bokach ( niejednakowa długość wtopienia )

Fy

Niewłaściwa grubość

rzeczywista grubość spoiny pachwinowej ( lub niepełnej spoiny czołowej ) większa lub mniejsza od nominalnej grubości

Fz

Niewłaściwa długość

rzeczywista długość spoiny pachwinowej ( przerywanej ) większa lub mniejsza od nominalnej