Początek

Skrypty Ciekawe strony  

Zaliczanie

   
 

 Sprawdzanie narzędzi pomiarowych. Pomiar sprawdzianów

 tłoczkowych  optimetrem pionowym

I. Cel ćwiczenia :

Zapoznanie się z pomiarem łuków i promieni za pomocą promieniomierzy, mikroskopu i projektora. 

II. Wyposażenie :

1. Przedmioty mierzone :

- 2 płytki o grubości 1 mm , 1 kołowa o średnicy 20-30 mm, druga owalna o średnicy max. 30 mm.

2. Narzędzi pomiarowe :

- mikroskop,

- projektor,

- wzorce promieni

 

III. Wiadomości uzupełniające :

Mikroskop warsztatowy wyposażony jest w okular rewolwerowy z zarysami łuków.

rys. 1.0 Pomiar promienia łuku z użyciem głowicy profilowej do luków

1 - pole powierzchni

2 - przedmiot sprawdzany

Promienie można także mierzyć za pomocą okularu goniometrycznego, w ten sposób, że przesuwając stolik ustawia się na środkowy punkt okularu kolejno na trzy punkty krzywizny i odczytuje odpowiadające im współrzędne.

rys. 1.1 Trójpunktowy pomiar promienia łuku na mikroskopie.

Na podstawie tych wartości oblicz się długość cięciwy łuku c oraz długość strzałki 3 . Promień r oblicza się wg. wzoru:

(pomiar ten można również wykonać suwmiarką modułową)

Sprawdzanie za pomocą projektora polega na obserwacji pokrywania się zarysu przedmiotu z zarysem wykonanym na rysunku. Dokładność sprawdzania zależna jest głównie od dokładności wykonania rysunku.

IV. Przebieg ćwiczenia :

- Sprawdzić stan techniczny sprzętu pomiarowego ( o ewentualnych usterkach powiadomić nauczyciela )

- Dokonać pomiaru łuku za pomocą rewolwerowego okularu mikroskopu. Założyć okular rewolwerowy z wzorami łuków, na stoliku pomiarowym ustawić sprawdzany przedmiot, tak ,aby najwyższy punkt łuku znajdował się w środku pola widzenia i przymocować przedmiot do stolika. Następnie łuk wzorcowy doprowadzić do pokrycia się z łukiem badanego przedmiotu. Odczytać i zanotować wartości promienia

- Dokonać pomiaru łuku metodą współrzędnych. Przesunięciami stolika zmierzyć długość cięciwy ( posuwem wzdłużnym ) oraz wysokość strzałki posuwem poprzecznym ). Obliczyć promień łuku.

- Dokonać sprawdzenia łuku na projektorze. Umocować na projektorze rysunek w odpowiednim powiększeniu ustawić sprawdzany przedmiot na stoliku projektora i doprowadzić zarys sprawdzanego przedmiotu do pokrycia się z zarysem rysunku sprawdzając, czy dany przedmiot jest wykonany w określonej tolerancji.

- Określić wartość promienia za pomocą promieniomierza. Wzorzec promienia obracać tak, aby między zarysami nie występowała szczelina świetlna. Pomiar wykonać dla wszystkich promieni. Wyniki pomiarów wpisać do karty ćwiczeń.

- Narzędzia pomiarowe i modele starannie oczyścić, zakonserwować i ułożyć w przewidzianych dla nich miejscu.

V. Uwagi do sprawozdania :

- Wyniki pomiarów ująć w tabelkach.

- Podać własne uwagi, wnioski i spostrzeżenia na temat metod pomiarowych.