Początek

Skrypty Ciekawe strony  

Zaliczanie

   
 

Próba skręcania jednokierunkowego drutu

I.Cel próby.

 

Próba ta ma na celu określenie wytrzymałości na technologię materiałów używanych w postaci 

drutu. Próba ta służy do określenia podatności próbki na plastyczne odkształcenia przy 

skręcaniu jednokierunkowym, błędów przeróbki plastycznej, wyraźnej niejednorodności 

materiału oraz wykrywania wad powierzchniowych, a częściowo i wewnętrznych.

 

II.Wiadomości uzupełniające.

 

Próbę skręcania drutów o średnicy lub grubości od 0,2 [mm] wzwyż, służącą do określenia 

podatności próbki na plastyczne odkształcenia przy skręcaniu jednokierunkowym, błędów 

przeróbki plastycznej, wyraźnej niejednorodności materiału oraz wykrywania wad 

powierzchniowych, a częściowo i wewnętrznych, wykonuje się w oparciu o normę PN/M - 

80003. O podatności próbki na plastyczne odkształcenia wnioskować należy z liczby 

skręceń, a o niejednorodności materiału oraz wadach powierzchniowych i wewnętrznych - z 

jakości przełomu, powierzchni skręconej próbki i liczby skręceń.

Próbkami są odcinki drutów o długości zapewniającej rozstawienie uchwytów w maszynie L, 

określone w tablicy 1 i zamocowanie próbki w uchwytach ( ok. 2 x 50 [mm] ). Próbki przed 

badaniem powinny być wyprostowane ręcznie lub innymi metodami bez uszkodzeń 

powierzchni.

Obciążenie rozciągające podczas skręcania powinno wynosić ok. 2 % siły rozrywającej 

próbkę.

Próbę skręcania drutów przeprowadza się na specjalnej maszynie, której konstrukcja 

powinna umożliwiać badania próbek o różnej długości, a jej uchwyty muszą zapewniać 

osiowe uchwycenie próbki, aby wyeliminować zginanie próbki.

Tablica 1.

 

Nominalny wymiar drutu

d

Rozstawienie uchwytów w maszynie

mm

mm

0,5 d 1,0

200

1,0 d 5,0

100 d

5,0 d

50 d

III.Przebieg ćwiczenia.

 

1.Przygotować arkusz protokółu pomiaru.

2.Pomierzyć średnice próbek, określić w oparciu o tablicę długości pomiarowe próbek ( 

rozstawienie uchwytów w maszynie L ) i ustalić obciążenie rozciągające próbek. Wyniki 

wpisać do protokółu.

3.Przygotować przyrząd do skręcania drutu w następujący sposób:

- zamocować próbkę w uchwytach, których rozstawienie powinno wynosić L i zwrócić 

uwagę na to, aby oś próbki leżała w psi uchwytów,

- założyć określony obciążnik rozciągający próbkę,

- zero na tarczy licznika obrotów ( skręceń ) ustawić na wprost wskaźnika,

- sprawdzić, czy nastawione w przyrządzie obroty nie przekraczają maksymalnych prędkości 

skręcania.

4.Włączyć napęd przyrządu i przez osłone obserwować przebieg próby skręcania. Jeżeli 

próbka pęknie w odległości dalszej niż 2d od uchwytu, próba jest udana. W przeciwnym 

przypadku próbę należy powtórzyć. Obrotu, w którym nastąpiło pęknięcie próbki, nie należy 

wliczać do liczby skręceń. Po próbie wykonać oględziny powierzchni próbki i przełomu. 

Liczbę skręceń, wygląd przełomu i uwagi wpisać do protokółu.

IV.Uwagi do sprawozdania.

 

Sprawozdanie z prób powinno zawierać:

a / określenie celu próby,

b / definicje wyznaczanych wskaźników,

c / wypełnione protokoły pomiarów z uwagami dotyczącymi poszczególnych prób,

d / dyskusję otrzymanych wyników zawierającą:

- ocenę dokładności otrzymanych wyników,

- wskazanie źródeł rozbieżności wyników,

- ocenę przydatności badanych materiałów do takich czy innych procesów technologicznych,

- uwagi i wnioski.