Początek

Skrypty Ciekawe strony  

Zaliczanie

   
 

Próba podwójnego zginania i próba zawijania ze zginaniem

 blach cienkich

I.Cel ćwiczenia.

 

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z próbą podwójnego zginania tzw. próbą kopertową i 

próbą zawijania ze zginaniem tzw. próbą zginania podwójnego zamka ( podwójnej zakładki ), 

stosowaną do badania blach cienkich grubości do 0,8 mm. Próba ma na celu określenie 

zdolności blachy do odkształcenia oraz w przypadku blach pokrytych warstwą ochronną - 

trwałość przylegania warstwy ochronnej.

Próby podwójnego zginania i zawijania ze zginaniem stosuje się w przypadkach określonych w 

normach przedmiotowych lub warunkach technicznych zamówienia.

 

II.Wiadomości uzupełniające.

 

1.Próba podwójnego zginania.

 

Próbę podwójnego zginania przeprowadza się przez zginanie próbki o wymiarach nie 

mniejszych niż 200 x 200 mm zgodnie z rys. 1.1a wzdłuż dwóch prostopadłych do siebie osi. 

Pierwsze zgięcie wykonuje się o kąt 180o do styku ramion ( rys. 1.1b ). Drugie zgięcie 

wykonuje się dookoła osi prostopadłej do pierwszego zgięcia. Najpierw zgina się o kąt 90o 

na trzpieniu o średnicy 10 mm ( rys. 1.1c ), po czym wyjmuje się trzpień i zgina próbkę dalej 

do styku ramion ( rys. 1.1d ). Próbę podwójnego zginania przeprowadza się w temperaturze 

otoczenia nie niższej niż 10 oC.

Rys. 1.1.Etapy przeprowadzania próby podwójnego zginania.

 

 

2.Próba zawijania ze zginaniem.

 

Próba polega na ścisłym złączeniu dwóch odcinków blachy przez podwójne ich zawinięcie ( 

wykonanie podwójnego zamka ) jak to podano na rysunku 1.2 i 1.3a. Długość połączenia 

powinna być nie mniejsza niż 150 mm. Złączone odcinki blachy zgina się następnie wzdłuż osi 

prostopadłej do osi zawinięcia na trzpieniu o promieniu równym 3 do 5 grubości blachy o kąt 

określony w normach przedmiotowych, jednak nie większy niż 45o z następnym 

wyprostowaniem. Zginanie i prostowanie powtarzać do osiągnięcia wymaganej liczby zgiąć ( 

rys. 1.3b ). Zginanie w kierunku przeciwnym jest niedopuszczalne. Próbę zawijania ze 

zginaniem przeprowadza się w temperaturze nie niższej niż 10 oC. 

 

Rys.1.2.Etapy zawijania blach.

Rys.1.3.Etapy zginania zawiniętych blach.

 

3.Sprawdzanie próbek.

Po wykonaniu prób należy przeprowadzić oględziny powierzchni próbek w miejscu zgięcia dla 

sprawdzenia zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub warunków zamówienia.

 

IV.Uwagi do sprawozdania.

Sprawozdanie z prób powinno zawierać:

a / określenie celu próby,

b / wypełnione protokoły pomiarów z uwagami dotyczącymi poszczególnych prób,

c / dyskusję otrzymanych wyników zawierającą:

- ocenę przydatności badanych materiałów do takich czy innych procesów technologicznych,

- uwagi i wnioski.