Początek

Skrypty Ciekawe strony  

Zaliczanie

   
 

 Pomiary wielkości charakterystycznych gwintów oraz

 sprawdzianów do gwintów.

I. Cel ćwiczenia :

Zapoznanie się ze sposobami mierzenia gwintów i posługiwaniem się stosowanymi w tych 

czynnościach narzędziami. Poznanie konstrukcji sprawdzianu do gwintu.

II. Wyposażenie :

1) przedmiot mierzony,( śruba lub wałek z końcówką gwintowaną )

2) przyrządy pomiarowe :

- suwmiarka uniwersalna MAUa

- mikrometr do gwintów MAGe

- komplet wzorców gwintów MMGa, MWGb

- podstawka do mikrometru

- wałeczki pomiarowe MLDa, MLDf

- dwugraniczny sprawdzian tłoczkowy do gwintu metrycznego MSBf

 

III. Wiadomości uzupełniające:

1)Pomiar skoku gwintu:

A . Przez porównanie go z wzorcem zarysu gwintu MWGa lub MWGb. Wzorce MWGa są 

przeznaczone do sprawdzania gwintów metrycznych o skokach od 0,4 do 6 mm, wzorce 

MWGb - do gwintów calowych o liczbie skoków na długość cala od 28 do 4

B . Przez pomiar za pomocą płytek wzorcowych i wkładek ostrzowych.

rys. 1.0

Pomiar ten polega na określaniu odległości zwojów gwintu za pomocą wkładek ostrzowych i 

płytek wzorcowych zamocowanych w uchwycie MLUb a następnie podzieleniu tej 

odległości przez liczbę zwojów. W przypadku gwintów calowych ustawia się w uchwycie 

wkładki ostrzowe na odległość 25,4mm i liczy się liczbę zwojów przypadających na tę 

odległość.

C . Pomiar skoku gwintu na mikroskopie warsztatowym.

Podczas pomiaru skoku gwintu na mikroskopie doprowadza się do pokrycia przerywanej 

linii okularu głowicy goniometrycznej z zarysem gwintu. Punkt przecięcia kreski siatki okularu 

powinien leżeć w przybliżeniu w połowie długości boku zarysu gwintu. Odczytu dla 

położenia 1 dokonuje się na bębnie mikrometrycznym przesuwu wzdłużnego. Następnie 

przesuwa się gwint o jeden zwój - do pokrycia się sąsiedniego, jednoimiennego zarysu z 

przerywaną kreską okularu (położenie 2 ) i ponownie dokonuje się odczytania na bębnie. 

Różnica odczytań odpowiada skokowi gwintu.

rys. 1.1

W celu wyeliminowania wpływu niesymetrii kąta rozwarcia zarysu oraz wpływu błędów 

ustawienia gwintu, względem osi wzdłużnego przesuwu mikroskopu na dokładność wyniku 

pomiaru, należy dokonać pomiaru dla prawej i lewej strony zarysu (położenia 1i 2 oraz 3 i 4 

). Skok gwintu określa się średnicą arytmetyczną z takich dwóch pomiarów. Chcąc 

zwiększyć dokładność pomiaru można mierzyć odległość kilku zwojów, a otrzymany wynik 

podzielić przez ich liczbę. Graniczny błąd pomiaru skoku na dużym mikroskopie 

warsztatowym wynosi :

Smax= ± (2,5 +1/cos + 1/16 ) mm

L - mierzona długość w mm

2)Pomiar kąta gwintu, za pomocą mikroskopu warsztatowego.

Pomiar kąta gwintu na mikroskopie dokonuje się przy użyciu głowicy goniometrycznej. 

Ustawia się środkową przerywaną linię głowicy goniometrycznej tak, aby pokrywała się z 

bokiem sprawdzanego zarysu. Wartość kąta odczytuje się bezpośrednio w okularze głowicy 

goniometrycznej. W celu wyeliminowania wpływu błędu ustawienia gwintu względem osi 

przesuwu mikroskopu, pomiary wykonuje się po obu stronach osi gwintu.

rys. 1.2

Kąty a1 i a2 określa się z sum wartości kątów zarysu zmierzonych po obu stronach osi :

a1= (1+2)/2 a2= (2+2)/2

Graniczny błąd pomiaru kąta w minutach :

Smax= ± 2,5 + ( 1,2 )/F

 

3. Pomiar średnicy podziałowej gwintu.

3.1. Pomiar średnicy podziałowej mikrometrem do gwintów MMGe

Mikrometr do gwintów wyposażony jest w komplet wymiennych końcówek pomiarowych o 

określonym kształcie. Końcówkę stożkową osadza się we wrzecionie, a końcówkę 

pryzmatyczną w kowadełku mikrometru. Parę końcówek dobiera się dla mierzonego gwintu 

w zależności od jego skoku i kąta 2. Każda para końcówek jest przeznaczona dla pewnego 

zakresu skoków. Mikrometry do pomiaru gwintów są przeznaczone do mierzenia średnic 

podziałowych od 2 do 100 mm gwintów metrycznych. Pomiar przeprowadza się tak samo, 

jak przy użyciu mikrometru, ogólnego przeznaczenia. Dokładność pomiaru waha się w 

granicach 0,04 - 0,15 mm

rys. 1.3

3.2.Pomiar średnicy podziałowej gwintu metodą trójwałeczkową .

Trójwałeczkowa metoda pomiaru średnicy podziałowej gwintu polega na pomiarze 

rozstawienia M trzech wałeczków pomiarowych o jednakowej średnicy umieszczonych w 

odpowiednich bruzdach gwintu. Średnicę wałeczków dobiera się w zależności od skoku P i 

kąta 2a. Stosuje się wałeczki pomiarowe z zaczepami MDDa lub MLDf. Rozstawienie 

wałeczków M mierzy się uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi, jak mikrometr, 

transametr, opotimetr i inne. Mikrometr mocuje się w podstawie, a wałeczki z zaczepami 

zawiesza się na wieszakach.

rys. 1.4

Średnicę podziałową d2mierzonego gwintu oblicza się z zależności : 

d2= M - dw [1+ (1/sina)] + (P/2tga ) - A1 -A2 

M - mierzone rozstawienie wałeczków

dw - średnica wałeczków

a - kąt boku zarysu

P - skok gwintu

A1- poprawka na skręcenie wałeczków

A2 - poprawka na sprężyste odkształcenia powierzchniowe pod wpływem nacisku pomiarowego

A1= 0,07599 *dw[(P/d2)]2

IV. Przebieg ćwiczenia :

1. Sprawdzić stan techniczny sprzętu pomiarowego

2. Dokonać pomiaru skoku gwintu za pomocą :

a) suwmiarki przez n zwojów

b) małego warsztatowego mikroskopu MWM

 

V. Uwagi do sprawozdania :

Zestawienie i interpretacje wyników (wzorce , tablice)

 

A.

Lp.

Pomiar suwmiarką

śruba

1.

średnica zewnętrzna 

 

2.

skok gwintu przez n- zwojów

 

B.

Lp.

Pomiar mikrometrem

śruba

1.

średnica zewnętrzna

 

2.

skok gwintu

 

3.

średnica podziałowa

 

 

C. Pomiar sprawdzianu gwintowego mikroskopem.

 

Lp.

Sprawdzian

Wyniki

1.

skok gwintu

 

2.

średnica podziałowa

 

3.

średnica zewnętrzna

 

4.

średnica rdzenia

 

5.

kąt profilu gwintu

 

 Porównanie wyników pomiarów przy pomoc mikroskopu i metodą trójwałeczkową.

VI. Pytania końcowe:

1. Jaki znasz rodzaje gwintów, podaj gdzie są zastosowane ?

2. W jaki sposób toleruje się gwinty ?

3. Naszkicuj i opisz sposób pomiarów średnicy podziałowej gwintu za pomocą :

3.1. mikrometru do gwintów

3.2.MWM

3.3. trzech wałeczków

4. Jakie znasz rodzaje sprawdzianów do gwintów, omów sposób posługiwania się nimi ?

5. W jaki sposób oznacza się gwinty na rysunku technicznym ?