Początek

Skrypty Ciekawe strony  

Zaliczanie

   
 

Sprawdzenie dokłądności geometrycznej narzędzi

 skrawających

 

I. Cel ćwiczenia: Zapoznanie się ze sprawdzaniem narzędzi skrawających.

II. Wyposażenie:

1. Przedmioty mierzone:

- dwa noże tokarskie NNZa i NNZb

- wiertło NWKc z chwytem stożkowym Nr 2 (o średnicy 15 - 22 mm)

2. Przyrządy pomiarowe:

- kątomierz stolikowy i uniwersalny

- promieniomierz MWKc 1 - 7

- wielowymiarowy wzorzec kątowy do wierteł

 

III. Wiadomości uzupełniające.

Dla scharakteryzowania geometrycznego kształtu noża leżącego w płaszczyźnie 

poziomej wykonuje się trzy rzuty i przekroje ostrza (rys. 1.0). Na rysunku tym widać 

położenie głównej krawędzi ostrza W - U i pomocniczej krawędzi ostrza W - V oraz kąty: 

przystawienia c, wierzchołkowy e, oraz pomocniczy przystawienia c1. Płaszczyzny 

przekrojów są płaszczyznami przechodzącymi prostopadle do krawędzi: głównej W - U i 

pomocniczej ostrza W - V. Występują tam kąty: przyłożenia - a, a1, ostrza - b, b1

natarcia - g, g1. Sprawdzanie noży tokarskich w czasie eksploatacji ma wykazać, czy na 

skutek ostrzenia nie została zmieniona geometria ostrzy.

 

rys. 1.0 Rzuty i przekroje ostrza noża tokarskiego.

 

Wielkościami charakteryzującymi wiertła są kąty (rys. 1.1) : w pochylenia rowka 

wiórowego względem osi wiertła, zależny od średnicy wiertła i rodzaju obrabianego 

materiału (dla żeliwa i stali 20 - 30) oraz kąt wierzchołkowy 2c (dla żeliwa i stali 118). Kąt 

natarcia g jest zależny od wymienionych kątów w i 2c oraz odległości od osi wiertła. Kąt 

przyłożenia a zmienia się, rośnie wzdłuż ostrza w kierunku do osi od 8 - 14 przy narożu 

ostrza, do 20 - 25 przy ścinie. Wartość kąta przyłożenia a stanowi o łatwości wchodzenia 

wiertła w materiał przy wierceniu.

rys. 1.1 Ostrze wiertła. 

IV. Przebieg ćwiczenia.

- Sprawdzić stan techniczny przyrządów pomiarowych i oczyścić je.

- Sporządzić szkic sprawdzanych noży. W tym celu należy:

- zmierzyć w płaszczyźnie poziomej kąty c , c1 , e (c + c1 + e = 180)

zmierzyć w płaszczyźnie pionowej prostopadle do krawędzi ostrza kąty a ,b ,g , oraz a1  

,b1 ,g1 (a +b +g = 90; gdy a +b >90, g ma wartość ujemną)

- zmierzyć w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez krawędź ostrza kąt l , a na 

pomocniczej krawędzi ostrza l1 ,

- zmierzyć promieniomierzem promień zaokrąglenia wierzchołka ostrza.

- Sprawdzić kąty wiertła. Wykonać rysunek wiertła w płaszczyźnie pionowej i sprawdzić 

kąty a ,b ,g wzorcem kątowym.

- Przyrządy pomiarowe oczyścić i zakonserwować. Ułożyć sprzęt pomiarowy w 

przewidzianym dlań miejscu.

V. Uwagi do sprawozdania.

- Zestawić wyniki pomiarów i porównać je z normą.

- Wykonać rysunki narzędzi mierzonych i zamieścić na nim wielkości zmierzone.

- Podać własne wnioski i spostrzeżenia.